usafrTxoebis samsaxuri
saukeTeso
Tqveni usafrTxoebisTvis
Tqveni usafrTxoeba
Cveni samsaxuria!

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ:
ბინების, ოფისების, მაღაზიების, რესტორნების, ბარების, სუპერმარკეტების, მშენებლობების, ღამის კლუბების, საავადმყოფოების, კონცერტების, კერძო წვეულებების და ა.შ. დაცვა–უსაფრთხოებას.


დაცვის სამსახური ”კასკადი” გთავაზობთ მომსახურების შემდეგ შესაძლებლობებს:

• სიგნალიზაცია
• ვიდეოთვალთვალი
• საგანგაშო ღილაკი
• 24 საათიანი მონიტორინგი
• ცოცხალი ძალა (გუშაგები)
• ოპერატიული ჯგუფების მომსახურება
• ექსკორტი (საქართველოს ტერიტორიაზე)
• პირადი დაცვა (ინდივიდუალური მიდგომით)